CALENDAR
JANUARY 2019
SUN
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT
1
1
1
5:30am  Gym Time
1
8am  Vasili Life 360
1
5:30pm  PiYo
1
6:30pm  Vasili Life 360
2
2
2
5:30am  Gym Time
2
8am  Vasili Life 360
3
3
3
5:30am  Gym Time
3
8am  Vasili Life 360
3
5:30pm  PiYo
3
6:30pm  Vasili Life 360
4
4
4
5:30am  Gym Time
4
8:30am  Vasili Life 360
5
5
5
8am  Vasili Life 360
5
8am  Gym Time
6
6
6
8am  Gym Time
6
1pm  Vasili Life 360
7
7
7
5:30am  Gym Time
7
8am  Vasili Life 360
7
6:30pm  PiYo
8
8
8
5:30am  Gym Time
8
8am  Vasili Life 360
8
5:30pm  PiYo
8
6:30pm  Vasili Life 360
9
9
9
5:30am  Gym Time
9
8am  Vasili Life 360
10
10
10
5:30am  Gym Time
10
8am  Vasili Life 360
10
5:30pm  PiYo
10
6:30pm  Vasili Life 360
11
11
11
5:30am  Gym Time
11
8:30am  Vasili Life 360
12
12
12
8am  Vasili Life 360
12
8am  Gym Time
13
13
13
8am  Gym Time
13
1pm  Vasili Life 360
14
14
14
5:30am  Gym Time
14
8am  Vasili Life 360
14
6:30pm  PiYo
15
15
15
5:30am  Gym Time
15
8am  Vasili Life 360
15
5:30pm  PiYo
15
6:30pm  Vasili Life 360
16
16
16
5:30am  Gym Time
16
8am  Vasili Life 360
17
17
17
5:30am  Gym Time
17
8am  Vasili Life 360
17
5:30pm  PiYo
17
6:30pm  Vasili Life 360
18
18
18
5:30am  Gym Time
18
8:30am  Vasili Life 360
19
19
19
8am  Vasili Life 360
19
8am  Gym Time
20
20
20
8am  Gym Time
20
1pm  Vasili Life 360
21
21
21
5:30am  Gym Time
21
8am  Vasili Life 360
21
6:30pm  PiYo
22
22
22
5:30am  Gym Time
22
8am  Vasili Life 360
22
5:30pm  PiYo
22
6:30pm  Vasili Life 360
23
23
23
5:30am  Gym Time
23
8am  Vasili Life 360
24
24
24
5:30am  Gym Time
24
8am  Vasili Life 360
24
5:30pm  PiYo
24
6:30pm  Vasili Life 360
25
25
25
5:30am  Gym Time
25
8:30am  Vasili Life 360
26
26
26
8am  Vasili Life 360
26
8am  Gym Time
27
27
27
8am  Gym Time
27
1pm  Vasili Life 360
28
28
28
5:30am  Gym Time
28
8am  Vasili Life 360
28
6:30pm  PiYo
29
29
29
5:30am  Gym Time
29
8am  Vasili Life 360
29
5:30pm  PiYo
29
6:30pm  Vasili Life 360
30
30
30
5:30am  Gym Time
30
8am  Vasili Life 360
31
31
31
5:30am  Gym Time
31
8am  Vasili Life 360
31
5:30pm  PiYo
31
6:30pm  Vasili Life 360